DORADZTWO BIZNESOWE
DLA BRANŻY DRONÓW

Świadczę doradztwo biznesowe dla branży dronów, polegające na tworzeniu strategii rozwoju, analizie rynkowej, a także identyfikacji nowych możliwości wykorzystania dronów w różnych sektorach gospodarki. Moje usługi konsultingowe pomagają firmom w maksymalizacji ROI poprzez optymalizację procesów operacyjnych i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań dronowych, co przekłada się na konkurencyjność i wzrost na szybko rozwijającym się rynku technologii bezzałogowych.

+48 503 426 267

Optymalizacja operacji dronów:

 • Analiza efektywności operacyjnej misji wykonywanych za pomocą dronów i zalecanie usprawnień procesowych.

 • Wdrażanie rozwiązań do zarządzania flotą dronów i automatyzacji misji.

 • Doradztwo w zakresie wyboru sprzętu i technologii dla specyficznych zastosowań dronów.

Tworzenie i weryfikacja dokumentów specyficznych dla operacji dronami

 • Opracowywanie i weryfikacja umów o świadczenie usług z wykorzystaniem dronów, umów serwisowych oraz umów o zachowaniu poufności w kontekście technologii UAV.

 • Przegląd procedur operacyjnych i instrukcji bezpieczeństwa stosowanych podczas misji z wykorzystaniem dronów.

 • Doradztwo prawne w zakresie wykorzystywania przestrzeni powietrznej, w tym weryfikacja zgodności z przepisami krajowymi i międzynarodowymi dotyczącymi lotnictwa.

Zarządzanie zgodnością z regulacjami dotyczącymi UAV (compliance)

 • Przeprowadzanie audytów w zakresie zgodności z przepisami lotniczymi, regulacjami bezpieczeństwa narodowego i ochrony danych osobowych w kontekście operacji dronów.

 • Wdrażanie procedur operacyjnych zgodnych z wymogami organów regulacyjnych lotnictwa, np. Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) czy Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC).

 • Aktualizowanie procedur operacyjnych w odpowiedzi na zmiany w prawie lotniczym i technologii dronów.

Strategiczne planowanie w sektorze dronów

 • Pomoc w rozwoju strategii biznesowych skoncentrowanych na zastosowaniach dronów w różnych branżach, takich jak filmowanie, rolnictwo, inspekcje przemysłowe czy bezpieczeństwo.

 • Przeprowadzanie badań rynkowych i analizy konkurencji w sektorze dronów.

 • Doradztwo w zakresie dywersyfikacji usług oferowanych przez przedsiębiorstwa z sektora UAV.

Rozwój polityki wewnętrznej związanej z dronami:

 • Tworzenie wewnętrznych regulaminów użytkowania dronów, polityk bezpieczeństwa i procedur postępowania w przypadku incydentów.

 • Doradztwo w zakresie procedur szkoleniowych dla operatorów dronów.

Wsparcie w procesach certyfikacji i uzyskiwania pozwoleń

 • Pomoc w przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do uzyskania certyfikatów typu Light UAS Operator Certificate (LUC) lub innych pozwoleń regulacyjnych.

 • Doradztwo w procesie aplikacji o zezwolenia na loty w specyficznych strefach czy warunkach.

Pomoc w pozyskiwaniu finansowania dla projektów związanych z dronami:

 • Doradztwo w zakresie możliwości pozyskania środków na rozwój technologii dronów, w tym dotacji, kredytów czy inwestycji kapitałowych.

 • Wspieranie w przygotowaniu wniosków o finansowanie i prezentacji biznesowych skierowanych do inwestorów interesujących się technologią UAV.

DORADZTWO PRAWNE
DLA BRANŻY DRONOWEJ

Oferuję profesjonalne doradztwo prawne dla branży dronowej, które obejmuje wsparcie w zakresie interpretacji oraz stosowania przepisów lotniczych, przygotowanie specjalistycznej dokumentacji, w tym ocen ryzyka i procedur operacyjnych, a także reprezentację przed organami regulacyjnymi, co jest nie zbędne dla legalnego i efektywnego wykorzystania technologii dronów w sektorze komercyjnym.

+48 503 426 267

Przygotowywanie wszelkich wniosków, dokumentów przy współpracy z ULC

 • Asystowanie w komunikacji i negocjacjach z ULC i PAZP.

 • Przygotowywanie i składanie wniosków, zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej, w celu uzyskania niezbędnych zezwoleń i licencji.

 • Nadzorowanie procesu uzyskiwania zgód, aktualizacji certyfikatów i innych wymaganych dokumentów prawnych.

Przygotowywanie analiz prawnych

 • Przeprowadzanie szczegółowej oceny przepisów prawa krajowego i międzynarodowego dotyczących używania dronów.

 • Analiza przepisów dotyczących przestrzeni powietrznej i lotnictwa w kontekście operacji dronami.

 • Ocena wymogów prawnych dotyczących ochrony danych i prywatności w kontekście używania dronów.

Opracowywanie oceny ryzyka SORA (Specific Operations Risk Assessment) dla przedsiębiorstwa

 • Identyfikacja potencjalnych zagrożeń i ocena ryzyka związanego z operacjami dronów.

 • Stosowanie metodologii SORA do konkretnych operacji w celu określenia wymaganych środków zaradczych i zabezpieczających.

 • Zalecenie procedur operacyjnych i technicznych minimalizujących ryzyko.

Opracowywanie opisów operacji CONOPS (Concept of Operations) dla każdej lokalizacji i drona

 • Formułowanie szczegółowych opisów sposobu wykorzystania dronów, w tym scenariuszy misji i zadań.

 • Określenie zasad postępowania, protokołów bezpieczeństwa i procedur awaryjnych.

 • Analiza zgodności planowanych operacji z przepisami prawnymi i standardami bezpieczeństwa.

Przygotowanie przedsiębiorstwa i dokumentacji w celu uzyskania certyfikatu LUC

 • Kompleksowa pomoc w procesie aplikacyjnym o LUC, w tym przygotowanie wymaganej dokumentacji.

 • Doradztwo w zakresie spełnienia kryteriów technicznych i operacyjnych wymaganych przez regulatora.

 • Prowadzenie przez procedury audytowe i inspekcyjne niezbędne do uzyskania certyfikatu.

DORADZYWO TECHNOLOGICZNE
W ZAKRESIE DRONÓW

Doradztwo technologiczne w zakresie dronów obejmuje szeroki wachlarz usług, od wyboru odpowiednich modeli i systemów, poprzez integrację z istniejącymi rozwiązaniami operacyjnymi, aż po wdrażanie innowacyjnych aplikacji i sensorów, które zwiększają efektywność i bezpieczeństwo wykonywanych zadań.

+48 503 426 267

Analiza i dobór dronów do specyficznych scenariuszy operacyjnych

 • Przeprowadzanie analizy wymagań operacyjnych i rekomendowanie odpowiednich modeli dronów do zadań takich jak monitorowanie, inspekcje, fotogrametria, czy zastosowania w rolnictwie.

 • Doradztwo w zakresie specyfikacji technicznych dronów, w tym ich wydajności, zasięgu, odporności na warunki atmosferyczne i możliwości integracji z istniejącymi systemami.

Dobór sensorów i systemów pomiarowych do zadań specjalistycznych

 • Wybór odpowiednich sensorów (np. kamery RGB i multispektralne, LIDARy, termowizja) w zależności od celu misji, takich jak mapowanie, badania środowiskowe, czy wykrywanie źródeł ciepła.

 • Pomoc w integracji sensorów z platformami dronów i oprogramowaniem analitycznym.

Planowanie i projektowanie logistyki operacji dronowych

 • Opracowywanie kompleksowych planów logistycznych dla operacji z wykorzystaniem dronów, w tym mobilnych stacji naziemnych, systemów transportu i magazynowania dronów.

 • Projektowanie wyposażenia pojazdów terenowych do wsparcia operacji dronów, w tym systemów zasilania, stacji kontroli lotu i bezpiecznego przechowywania urządzeń.

Wsparcie techniczne i serwisowanie dronów:

 • Organizowanie profesjonalnego serwisu i utrzymania dronów, w tym regularnych przeglądów, aktualizacji oprogramowania i napraw.

 • Doradztwo w zakresie zarządzania cyklem życia dronów, od zakupu po wycofanie z eksploatacji.

Szkolenia techniczne dla operatorów dronów

 • Prowadzenie szkoleń technicznych dla operatorów i personelu obsługującego drony, z zakresu obsługi, konfiguracji, i bezpieczeństwa lotów.

 • Rozwój programów certyfikacyjnych dla pilotów dronów zgodnie z lokalnymi regulacjami.

Rozwój i integracja oprogramowania do zarządzania flotą dronów

 • Wdrażanie i dostosowywanie systemów zarządzania flotą dronów, które umożliwiają planowanie i monitorowanie misji, analizę danych oraz optymalizację wykorzystania zasobów.

 • Integracja oprogramowania do zarządzania dronami z innymi systemami korporacyjnymi, takimi jak systemy ERP czy CRM.

Testowanie i wdrażanie nowych technologii i rozwiązań

 • Przeprowadzanie testów pilotażowych nowych technologii dronowych, w tym testowanie prototypów i ocena ich przydatności w realnych warunkach operacyjnych.

 • Doradztwo w zakresie wdrażania innowacyjnych rozwiązań, np. automatycznych stacji dokujących dla dronów, bezzałogowych systemów transportowych czy rozwiązań AI do przetwarzania danych.

Wsparcie w zakresie cyber bezpieczeństwa dronów

 • Analiza zagrożeń i doradztwo w zakresie ochrony systemów dronów przed atakami cybernetycznymi.

 • Wdrażanie zabezpieczeń dla telemetrii dronów i komunikacji z bazą naziemną, zapewniając bezpieczeństwo danych i ochronę przed nieautoryzowanym dostępem.

Optymalizacja procesów operacyjnych i redukcja kosztów

 • Analiza procesów operacyjnych i identyfikacja możliwości optymalizacji oraz redukcji kosztów operacyjnych i logistycznych.

 • Opracowywanie i implementacja standardów operacyjnych oraz najlepszych praktyk w celu podniesienia efektywności wykorzystania dronów.

DORADZTWO SZKOLENIOWE
DLA PILOTÓW DRONÓW

Oferuję kompleksowe doradztwo szkoleniowe dla operatorów dronów, które obejmuje opracowanie i wdrożenie specjalistycznych programów edukacyjnych, kursów certyfikowanych i warsztatów praktycznych. W ramach moich usług, klienci otrzymują dostosowane do ich potrzeb szkolenia, zapewniające zdobycie nie tylko niezbędnych kwalifikacji i umiejętności, ale także aktualnej wiedzy o najnowszych trendach i regulacjach w sektorze dronów, co gwarantuje utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa oraz efektywności operacyjnej ich działalności.

+48 503 426 267

Projektowanie scenariuszy misji dronów i logistyki operacyjnej

 • Tworzenie dedykowanych scenariuszy operacyjnych dla dronów, dostosowanych do specyficznych potrzeb i warunków terenowych.

 • Planowanie i organizacja logistyki towarzyszącej operacjom dronów, w tym przygotowanie punktów startu i lądowania, obsługi technicznej oraz zarządzanie zespołami na ziemi.

Rozwój programów szkoleniowych dla specjalistycznych misji dronów

 • Opracowywanie kompleksowych programów szkoleniowych dla pilotów dronów, uwzględniających różnorodne scenariusze misji oraz aspekty bezpieczeństwa i skuteczności operacji.

 • Organizacja i prowadzenie szkoleń praktycznych i teoretycznych z obsługi dronów w specyficznych warunkach, z uwzględnieniem zarządzania kryzysowego i szybkiej reakcji w przypadku nieprzewidzianych sytuacji.

Szkolenie kontynuacyjne dla pilotów dronów

 • Regularne aktualizacje szkoleniowe dla pilotów dronów, umożliwiające im utrzymanie najwyższych standardów operacyjnych i poznanie najnowszych technologii oraz procedur.

 • Szkolenia dotyczące nowych scenariuszy operacyjnych, włączając aktualizacje prawne, technologiczne i procedury bezpieczeństwa, które pozwalają na zwiększenie efektywności i skuteczności misji.

Symulacje i treningi wirtualne dla pilotów dronów

 • Projektowanie i wykonanie symulacji komputerowych, które umożliwiają pilotom dronów treningi w bezpiecznych, kontrolowanych warunkach wirtualnego środowiska.

 • Wykorzystanie zaawansowanych narzędzi symulacyjnych do przeprowadzania treningów i oceny umiejętności pilotów bez ryzyka uszkodzenia sprzętu i w realnych warunkach terenowych.

Certyfikacja i licencjonowanie pilotów dronów

 • Pomoc w procesie zdobywania niezbędnych certyfikatów i licencji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, w tym przygotowanie do egzaminów i audytów.

 • Doradztwo w zakresie najnowszych wymagań regulacyjnych i zmian w przepisach dotyczących pilotowania dronów.

Personalizacja szkoleń zgodnie z potrzebami klienta

 • Dostosowanie szkoleń do specyficznych wymagań klienta, w tym stworzenie programów szkoleniowych na miarę dla firm o różnym profilu działalności, od rolnictwa po inspekcje przemysłowe.

 • Personalizacja szkoleń pod kątem konkretnych scenariuszy i zadań, jakie mają wykonywać piloci, w tym przetwarzanie danych, analiza obrazów i wykorzystanie dronów w awaryjnych sytuacjach.

Wsparcie w budowaniu kultury bezpieczeństwa operacji dronowych

 • Propagowanie kultury bezpieczeństwa wśród pilotów i personelu technicznego poprzez warsztaty i szkolenia z zakresu najlepszych praktyk bezpiecznego operowania dronami.

 • Wdrażanie standardów bezpieczeństwa i procedur postępowania awaryjnego w celu minimalizacji ryzyka i zwiększenia świadomości bezpieczeństwa operacyjnego.

Ocena kompetencji i kwalifikacji pilotów dronów

 • Prowadzenie ocen kompetencji pilotów w kontekście przeprowadzanych misji i operacji, w celu zapewnienia wysokiej jakości usług.

 • Sugerowanie ścieżek rozwoju i szkoleń doskonalących dla pilotów, by ciągle podnosili swoje umiejętności i wiedzę z zakresu operowania nowoczesnymi systemami dronów.

Created by: cdx.pl